2431036511 Ιακωβάκη 13, Τρίκαλα thamanou@otenet.gr
hero image
 
Χημικό Εργαστήριο Α.Μανούρας
Ανάλυση Νερού - Ανάλυση Κρασιού - Έλεγχος για Φυτοφάρμακα - Ανάλυση Τροφίμων - Τρίκαλα


Το «Χημικό Εργαστήριο Α. Μανούρας ΕΠΕ» λειτουργεί στη πόλη των Τρικάλων στην οδό Ιακωβάκη 13 από το 1999. Είναι διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025 από το ΕΣΥΔ, αρ. πιστοπ. 503-4, επίσης αναγνωρισμένο ως εργαστήριο αυτοελέγχου γάλακτος και προϊόντων γάλακτος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος, κωδ. 00210 και τέλος ως Οινολογικό Εργαστήριο από  την ΝΑ Τρικάλων και το Γενικό Χημείο του Κράτους.  

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, σελ 6, Εισαγωγή  «Το παρόν έγγραφο περιέχει απαιτήσεις για εργαστήρια που τα επιτρέπει να αποδεικνύουν ότι λειτουργούν με επάρκεια και έχουν την ικανότητα να παράγουν έγκυρα αποτελέσματα. Τα εργαστήρια που συμμορφώνονται με το παρόν έγγραφο λειτουργούν επίσης εν γένει σύμφωνα με τις αρχές του ISO 9001». 
 

 

Επίσης το Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζει το εργαστήριο σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο, καθορίζει:
    • γενικές απαιτήσεις όπως ‘αμεροληψία’ και ‘εμπιστευτικότητα’,
    • απαιτήσεις δομής και οργάνωσης,
    • απαιτήσεις σε πόρους, όπως προσωπικό, το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται ότι έχει την επαγγελματική επάρκεια να εκτελεί εργαστηριακές δραστηριότητες και να αξιολογεί την σημαντικότητα των αποκλίσεων,
    • απαιτήσεις σε εγκαταστάσεις και έλεγχο περιβαλλοντικών συνθηκών ώστε να είναι ενδεδειγμένες για τις εργαστηριακές δραστηριότητες και να μην επηρεάζουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων,
    • απαιτήσεις σε εξοπλισμό όπως όργανα μέτρησης, υλικά αναφοράς, πρότυπα μέτρησης κτλ. Ο κύριος εξοπλισμός όπως φωτόμετρα, επωαστικοί κλίβανοι, ζυγοί, θάλαμος νηματικής ροής, κλίβανοι αποστείρωσης, διακριβώνονται ετησίως, ενώ άλλα όργανα όπως πεχάμετρα, αγωγιμόμετρα,  ρυθμίζονται πριν από κάθε χρήση σύμφωνα με τις μεθόδους αναφοράς,
    • τέλος το εργαστήριο καθιερώνει και διατηρεί τη μετρολογική ιχνηλασιμότητα των αποτελεσμάτων μέτρησης που παράγει.